Nyheter

Sommarprojekt och färdigställande av godkända projekt

Styrelsen vill påminna om att ni gärna i god tid innan eventuella projekt ska skicka en förfrågan till styrelsen som tar beslut i frågan. Detta kan röra exempelvis tralläggning, staketsättning och utökning av plattsättning etc.  Avvakta alltid med att dra igång projektet tills det är godkänt och återkoppling skett från styrelsen.

Förfrågningar skickas till  styrelsen@lillakallviken1.se och vi behandlar frågan så snart vi kan. Observera att projekt som vill utföras under sommaren bör inkomma till styrelsemötet under maj månad.

Påminnelse: Styrelsen vill även påminna att påbörjade projekt avslutas och färdigställs så fort det är möjligt för att få en så trivsam omgivning som möjligt.

Motioner till Årstämman 2021

Det är bara till ordinarie årsstämma som medlemmarna kan lämna motioner – förslag. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman behöver förberedas av styrelsen är det viktigt att eventuella motioner lämnas in i god tid. Mejla din motion senast 21 april till: styrelsen@lillakallviken1.se Motioner som inkommer senare kommer inte att tas upp på stämman. Styrelsen avgör om motionen bedöms som just en motion eller en ordinarie inkommen förfrågan som kan hanteras på styrelsemöte.

Motionen ska innehålla:

  • Ett förslag per motion
  • Kortfattad men tydlig information om vad motionen handlar
  • Kostnadsberäkning för det motionen föreslår, exempelvis en offert
  • Eventuella bilagor, exempelvis ritningar

OBS, det är viktigt att komma ihåg att om du exempelvis har idéer om projekt på gården, måste det alltid godkännas av styrelsen eller stämman. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Se även tidigare godkända förfrågningar/motioner

Kontrollera kylskåp & frys

Flera boende i BRF har upptäckt att kylskåpen ofta läcker vatten framtill p g a att utloppet för kondensvatten slammar igen. I hus 19 har man efter kontroll av baksidan på kylen även sett att kondensbehållaren är spräckt. Vatten har därför runnit ut och orsakat rost på kylens metalldelar.

Styrelsen vill därför nu påminna om att man regelbundet spolar rent utloppet så att kondensvattnet rinner obehindrat ut till behållaren på baksidan. Man bör även kontrollera baksidan på kyl och frys, att allt är helt och rent, för att motverka risk för vatten- eller brandskada.

Styrelsens arbete under våren 2021

Nytt År och nya möjligheter. Vi i styrelsen har fortsatt vårt arbete som vanligt under pandemin men ends förändring att alla styrelsemöten har varit digitala.

Under våren har vi styrelsemöten en gång i månaden, kommande möten enligt nedan;

  • 2021-02-18
  • 2021-03-22
  • 2021-04-22

Vi vill uppmana alla medlemmar att höra av sig vid nya projekt eller andra funderingar till styrselen@lillakallviken1.se

Ny månadsavgift från 2021-01-01

Styrelsen har beslutat om en höjning av månadsavgiften från 2021-01-01 med 110 kronor samt en höjning av vattenschablonen med 35 kr.

Den nya totala avgiften per månad blir 5845 kronor, vilket blir en totalt en höjning på 2,5 %.

Baserat på underhållsplanen, samtal med våra ekonomiska förvaltare, bank samt tidigare års budgetarbete har styrelsen upprättat en flerårsbudget. Tidigare har styrelsen kommunicerat till medlemmarna att man kan långsiktigt kan förvänta sig årliga avgiftshöjningar inom spannet 1,5 – 2,5%. De närmsta åren kommer den sannolika höjning ligga på 2,5%.

Detta ligger i linje med föreningens långtidsbudget som vi tidigare informerat om.

Hör av er till styrelsen om ni har frågor eller fundering!

Obligatorisk kontroll av av tröskel i bandrum nere

Hus 12 har haft en fuktskada och felkonstruktion av sin tröskel i den nedre badrummet. På grund av detta vill vi i styrelsen göra en kontroll av samtliga badrum.

Vi kommer då mäta tröskeln vilket tar ca 5 min per hus.

Detta kommer genomföras den Söndagen den 1 november mellan 15-16. Om ni inte kan närvara under den tiden hör av er till styrelsen@lillakallviken1.se

Garantitid Elitfönster

Vi skrev tidigare i vår om kontaktväg till Elitförnster för garanti ärenden.

Efter ett garanti ärende så har det framkommit att den 10 åriga garantin inte innebär full åtgärdsersättning, följande gäller;

Elitfönster Original Alu Objekt

  • 10 års garanti mot röta
  • 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
  • 10 års garanti på funktion*

* År 1-5 gäller full åtgärdsgaranti. År 6-10 levereras ersättningsmaterial.

Revisionsberättelse

Vi har nu fått tillbaka årsredovisning och revisionsberättelse utan anmärkning från vår revisor Jan-Ove Brandt på KPMG.

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lilla Källviken 1 för år 2019. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Ladda ner och läs hela Årsredovisningen;
Årsredovisning 2019

Snart dags för årsstämma!


Nu är det snart dags för årsstämma. Här kommer en liten uppdatering om plats.
Då de kommer vara uppehåll och varmt kommer vi hålla årsmötet på baksidan av hus 14/16, onsdag den 3 juni kl 18.00

Vänligen ta med egen stol eller filt att sitta på.
Då vi vill hålla ner antalet deltagare i pandemi-tider ser vi att enbart en representant per hus deltar.

Om ni inte kan delta vänligen meddela styrelsen.

Väl mött
Styrelsen