Eventuell placering av blomlådor längs gatan

Styrelsen har blivit kontaktade av representanter från några av villorna längre in på Britta Hazelius väg. Frågan från villaägarna handlade om hur föreningen ställer sig till att placera ut blomlådor* längs gatan. Syftet med blomlådorna är att ge en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka hastigheten. Och frågan gällde huruvida vi, föreningen, tillsammans med boende längre in på gatan vill bekosta och underhålla blomlådorna.

Efter diskussion har styrelsen beslutat, och informerat villaägaren, att på grund av hur våra uppfarter ligger i förhållande till varandra så har vi svårt att se att det finns någon bra placering för blomlådor på vår del av gatan, och ställer oss därför inte bakom en sån satsning.
Det kan dock ändå bli blomlådor längre in på gatan vid villorna vilket styrelsen meddelat är helt okej för vår del.

Påminnelse:

  • Tänk på hastighetsbegränsningen i området (30 km/h)
  • I trafikförordningens 3 kap § 14 står det: ”Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna på den del av den framförvarande körbanan eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.”
  • Gatan är inte en lekplats

*Om du upplever att hastigheten på din bostadsgata är för hög kan du få tillåtelse av kommunen att ställa ut blomlådor under sommarhalvåret. Blomlådorna ger en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka hastigheten. Läs mer