Sammanfattning av information vid årsstämman

Årsredovisningen antogs i sin helhet av stämman. Ta del av årsredovisningen.

Till styrelse för Brf Lilla Källviken 1 valdes:

 • Erica Hellegren (ordförande), Britta Hazelius Väg 14
 • Malin Nyström, Britta Hazelius Väg 23
 • Joacim Svensson (kassör), Britta Hazelius Väg 15
 • Linda Forssell Asp (sekreterare), Britta Hazelius Väg 16
 • Edris Rasouli, Britta Hazelius Väg 12
 • Emma Norman (Suppleant), Britta Hazelius Väg 15
 • Love Billingskog Nyberg (Suppleant), Britta Hazelius Väg 17

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

Till valberedning för Brf Lilla Källviken 1 valdes:

 • Magnus Jernberg, Britta Hazelius Väg 23
 • Fredrik Messler, Britta Hazelius Väg 20
 • Per Asp, Britta Hazelius Väg 16


Information i samband med årsstämman

I samband med årsstämman informerande styrelsen om några viktiga punkter som alla boende i föreningen behöver ta del av. Nedan följer en sammanfattning. Har du några frågor om informationen kontakta styrelsen.

Månadsavgiften och vad den går till

Styrelsen presenterade en översikt av vår månadsavgift och vad den går till. I samband med detta tillfrågades föreningen om någon hade tankar eller synpunkter kring storleken på månadsavgiften och styrelsens prioritering av att sänka föreningens låneskuld snarare än att sänka månadsavgiften. Översikten ser ut som följer:

Storleken på månadsavgiften:

 • Månadsavgift (5132 kr)
 • Vattenschablon (460 kr) En förväntad höjning av månadsavgiften ligger på 1,5-2,5% per år

Pengarna går till (siffror från årsredovisningen 2018):

 • Avskrivningar – 300 tkr
 • Ränta på lån – 245 tkr
 • Vatten – 90 tkr
 • Försäkring – 45 tkr

Avvägningar

Vi ser till utvecklingen av våra lån, idag och imorgon, för att ha en sund skuldnivå. Särskilt när räntorna börjar stiga igen. Vi har nyligen fått en underhållsplan gjord, den kommer ge mer vägledning i hur mycket vi behöver sätta av varje år för framtida underhållet.

Åtgärdsförteckning

Föreningen har ett nytt arbetssätt för att hålla koll på vilka åtgärder varje boende har fått beviljat och vilka som är förknippat med underhåll.

Arbetssättet går ut på att ha ett avtal som inte i sig specificerar vilka åtgärder som gjorts, utan att istället specificera detta i en bilaga till avtalet – en så kallad åtgärdsförteckning. Åtgärdsförteckningen fylls på när nya åtgärder beslutas och stäms av minst en gång per år (vid årsstämman) eller vid flytt.

Styrelsen är medvetna om att det finns en del projekt som är utförda som inte finns angivet i åtgärdsförteckningen för respektive hus. I samband med kallelsen till årsstämman fick respektive hus en kopia på vad som finns noterat hos styrelsen som beviljat – fyll på denna lista med allt ni utfört även om det är sådant som ni borde ha gjort förfrågan på men inte gjort. Lämna er uppdaterade lista med underskrift från en av de boende samt datum noterat, i Erika Hellegrens postlåda senast 30 juni.

Styrelsen påminde också om hur det går till när styrelsen tar ett beslut utifrån en förfrågan från någon av de boende och att det är viktigt att de boende skickar in förfrågningar om åtgärder/projekt ”hellre en gång för mycket än en gång för lite”. Vissa åtgärder kräver ej förfrågan – läs mer.

Försäkring

Styrelsen informerade om att husen är försäkrade hos Dalarnas försäkringsbolag och påminde om att föreningen har ett bostadsrättstillägg. Det betyder att de boende INTE behöver ha sådant tillägg i sina hemförsäkringar.

Boende ska kontakta styrelsen direkt vid skada så att vi kan starta ett försäkringsärende innan skadan är åtgärdad.

Serviceavtal för fjärrvärmeanläggningen

Föreningen har tecknat ett serviceavtal med Falu Energi och Vatten vad gäller underhåll av våra fjärrvärmeanläggningar. Enligt detta avtal förbinder sig Falu Energi och Vatten att varje år utföra:

 • Okulärbesiktning av värmeväxlare
  Funktionskontroll av automatiska regulatorer kontroll av expansionssystemets och säkerhetsventilernas funktion.
 • Smörjning och justering av styrventiler
 • Funktionskontroll av pump
 • Packningsbyte vid läckage
 • Rådgivning/användare information
 • Vid felanmälan från kund, reparera eller utbyta skadade eller förslitna delar. Arbetet är kostnadsfritt. Material ingår ej.

Lämna in din elräkning – energideklaration håller på att upprättas

Just nu pågår arbetet med att ta fram en energideklaration för föreningen. För att detta arbete ska bli korrekt och kunna färdigställas måste styrelsen få ta del av följande:
– Senaste elräkningen för respektive hus
– Information om hur många personer som finns i respektive hushåll.

Mejla styrelsen en kopia eller foto på elräkningen och information om hur många ni är i hushållet senast 190620.

Kom ihåg: Lämna in uppdaterade åtgärdsförteckningar

I samband med kallelsen till årsstämman delades nuvarande åtgärdsförteckningar ut till samtliga i föreningen. Dessa ska lämnas in kompletterade med samtliga beviljade förfrågningar för respektive hus men även med sådant som har genomförts som borde ha föregåtts av en förfrågan. Komplettera också med en underskrift av en av de boende i huset. Lämna er uppdaterade åtgärdsförteckning senast 100630 till ordförande Erika Hellegren, hus 14. Om er lista är komplett – meddela det till styrelsen.

När styrelsen fått in åtgärdsförteckningen från respektive hus fylls den numera digitala listan på med det som inte redan fanns noterat samt fortsätter fylla på med kommande beviljade förfrågningar från respektive hus. Åtgärdsförteckningen stäms sedan av årligen vid årsstämman eller vid flytt.

Tomtgränser – detta gäller

Nu finns Tomtgränser (förtydligad) att ta del av.

Observera: För boende med jämna husnummer är tomtgränsen på baksidan och framsidan inte de samma – gränsen är lite ”sned”.

Bra komihåg för de i föreningen som bor på sidan med jämna husnummer: När ni tittar ut på er baksida så är buskarna till vänster mellan tomterna de som markerar tomtgränsen vilket innebär att du har ansvar för gräset hela vägen mot buskarna samt att sköta om buskarna.

Bra komihåg för de i föreningen som bor på sidan med ojämna husnummer: När ni tittar ut på er baksida så är buskarna till höger mellan tomterna de som markerar tomtgränsen vilket innebär att du har ansvar för gräset hela vägen mot buskarna samt att sköta om buskarna.

Kallelse årsstämma 2019

Välkomna till årsstämman 2019!

 • Datum: Måndag 3 juni
 • Klockan: 18.00
 • Plats: Matsalen, Främbyskolan

Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelsen och dagordningen (se era postlådor) samt går igenom Årsredovisning 2018.

Mejla styrelsen@lillakallviken1.se senast 27 maj hur många ni kommer från respektive hushåll. Observera att som medlem i föreningen är det viktigt att du deltar – vi önskar om möjligt att åtminstone en från varje hushåll deltar. Föreningen bjuder på smörgås och dryck på stämman (anmäl därför också eventuell specialkost så ser vi till att ordna det).

Information i anslutning till stämman

Efter stämman kommer styrelsen passa på att informera om några viktiga punkter som alla boende i föreningen behöver ta del av. Bland annat ny rutin för de så kallade åtgärdsförteckningarna* som finns för respektive hus som kommer att gälla från efter årsstämman. Medtag därför er åtgärdsförteckning till stämman.

Krav på markförankring av studsmattor

För att studsmattor ska få placeras på tomterna eller skötselytorna ska de vara markförankrade. Detta av flera anledningar exempelvis att flera studsmattor i föreningen blåste iväg förra sommaren och hade kunnat orsaka både personella och materiella skador. Om en olycka inträffar är styrelsen ytterst ansvarig – vilket gör att styrelsen därför kräver att markförankring görs för att studsmattor ska få ställas upp.

Nu tar vi fram en underhållsplan!

Styrelsen har beslutat, att enligt tidigare beslut, ta fram en underhållsplan för föreningen på 30 år. Arbetet kommer utföras av en extern part och vara klart innan budgeten för 2020 antas.

Vad är en underhållsplan?
Med hjälp av en underhållsplan får vi stenkoll på hur våra fastigheter mår. Planen berättar i både ord och bild hur huset mår idag, vad som behöver göras i framtiden och när det behöver göras, samt vad det kommer kosta och hur mycket som måste sparas till detta. 

Snöröjning av tak (carport)

Styrelsen har tagit i offert för snöröjning av taken på carports i fall vi får en snarlik vinter som 2017/2018. Vi kommer ha koll på snömängden och ta beslut om att ta in en forma för att utföra arbetet vid behov. Men, önskar er hjälp med att ha koll på hur mycket snö som ligger på taken eller om något uppstår – hör då av er till styrelsen.  Observera att ingen får beträda taken på carporten förutom den eventuella firma som kommer tas in för arbetet.