Revisionsberättelse

Vi har nu fått tillbaka årsredovisning och revisionsberättelse utan anmärkning från vår revisor Jan-Ove Brandt på KPMG.

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lilla Källviken 1 för år 2019. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Ladda ner och läs hela Årsredovisningen;
Årsredovisning 2019