Uppdatering kring problem med avrinning

Myrsjöhus kommer åtgärda de problem som finns kring avrinning på baksidorna av tomterna husnummer 9-15.
Ett dike kommer att grävas där slänten möter gräsmattan, från hus 9 till och med brunnen vid hus 15. Diket kommer att vara ca 0,5m brett. Arbetet kommer att påbörjas inom kort.

Om detta heller inte löser problemen kommer Myrsjöhus prova en annan lösning. Styrelsen fortsätter i sådant fall dialogen med Myrsjöhus.