Sammanfattning av information vid årsstämman

Årsredovisningen antogs i sin helhet av stämman. Ta del av årsredovisningen.

Till styrelse för Brf Lilla Källviken 1 valdes:

 • Erica Hellegren (ordförande), Britta Hazelius Väg 14
 • Malin Nyström, Britta Hazelius Väg 23
 • Joacim Svensson (kassör), Britta Hazelius Väg 15
 • Linda Forssell Asp (sekreterare), Britta Hazelius Väg 16
 • Edris Rasouli, Britta Hazelius Väg 12
 • Emma Norman (Suppleant), Britta Hazelius Väg 15
 • Love Billingskog Nyberg (Suppleant), Britta Hazelius Väg 17

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

Till valberedning för Brf Lilla Källviken 1 valdes:

 • Magnus Jernberg, Britta Hazelius Väg 23
 • Fredrik Messler, Britta Hazelius Väg 20
 • Per Asp, Britta Hazelius Väg 16


Information i samband med årsstämman

I samband med årsstämman informerande styrelsen om några viktiga punkter som alla boende i föreningen behöver ta del av. Nedan följer en sammanfattning. Har du några frågor om informationen kontakta styrelsen.

Månadsavgiften och vad den går till

Styrelsen presenterade en översikt av vår månadsavgift och vad den går till. I samband med detta tillfrågades föreningen om någon hade tankar eller synpunkter kring storleken på månadsavgiften och styrelsens prioritering av att sänka föreningens låneskuld snarare än att sänka månadsavgiften. Översikten ser ut som följer:

Storleken på månadsavgiften:

 • Månadsavgift (5132 kr)
 • Vattenschablon (460 kr) En förväntad höjning av månadsavgiften ligger på 1,5-2,5% per år

Pengarna går till (siffror från årsredovisningen 2018):

 • Avskrivningar – 300 tkr
 • Ränta på lån – 245 tkr
 • Vatten – 90 tkr
 • Försäkring – 45 tkr

Avvägningar

Vi ser till utvecklingen av våra lån, idag och imorgon, för att ha en sund skuldnivå. Särskilt när räntorna börjar stiga igen. Vi har nyligen fått en underhållsplan gjord, den kommer ge mer vägledning i hur mycket vi behöver sätta av varje år för framtida underhållet.

Åtgärdsförteckning

Föreningen har ett nytt arbetssätt för att hålla koll på vilka åtgärder varje boende har fått beviljat och vilka som är förknippat med underhåll.

Arbetssättet går ut på att ha ett avtal som inte i sig specificerar vilka åtgärder som gjorts, utan att istället specificera detta i en bilaga till avtalet – en så kallad åtgärdsförteckning. Åtgärdsförteckningen fylls på när nya åtgärder beslutas och stäms av minst en gång per år (vid årsstämman) eller vid flytt.

Styrelsen är medvetna om att det finns en del projekt som är utförda som inte finns angivet i åtgärdsförteckningen för respektive hus. I samband med kallelsen till årsstämman fick respektive hus en kopia på vad som finns noterat hos styrelsen som beviljat – fyll på denna lista med allt ni utfört även om det är sådant som ni borde ha gjort förfrågan på men inte gjort. Lämna er uppdaterade lista med underskrift från en av de boende samt datum noterat, i Erika Hellegrens postlåda senast 30 juni.

Styrelsen påminde också om hur det går till när styrelsen tar ett beslut utifrån en förfrågan från någon av de boende och att det är viktigt att de boende skickar in förfrågningar om åtgärder/projekt ”hellre en gång för mycket än en gång för lite”. Vissa åtgärder kräver ej förfrågan – läs mer.

Försäkring

Styrelsen informerade om att husen är försäkrade hos Dalarnas försäkringsbolag och påminde om att föreningen har ett bostadsrättstillägg. Det betyder att de boende INTE behöver ha sådant tillägg i sina hemförsäkringar.

Boende ska kontakta styrelsen direkt vid skada så att vi kan starta ett försäkringsärende innan skadan är åtgärdad.

Serviceavtal för fjärrvärmeanläggningen

Föreningen har tecknat ett serviceavtal med Falu Energi och Vatten vad gäller underhåll av våra fjärrvärmeanläggningar. Enligt detta avtal förbinder sig Falu Energi och Vatten att varje år utföra:

 • Okulärbesiktning av värmeväxlare
  Funktionskontroll av automatiska regulatorer kontroll av expansionssystemets och säkerhetsventilernas funktion.
 • Smörjning och justering av styrventiler
 • Funktionskontroll av pump
 • Packningsbyte vid läckage
 • Rådgivning/användare information
 • Vid felanmälan från kund, reparera eller utbyta skadade eller förslitna delar. Arbetet är kostnadsfritt. Material ingår ej.