Kontrollera kylskåp & frys

Flera boende i BRF har upptäckt att kylskåpen ofta läcker vatten framtill p g a att utloppet för kondensvatten slammar igen. I hus 19 har man efter kontroll av baksidan på kylen även sett att kondensbehållaren är spräckt. Vatten har därför runnit ut och orsakat rost på kylens metalldelar.

Styrelsen vill därför nu påminna om att man regelbundet spolar rent utloppet så att kondensvattnet rinner obehindrat ut till behållaren på baksidan. Man bör även kontrollera baksidan på kyl och frys, att allt är helt och rent, för att motverka risk för vatten- eller brandskada.

Styrelsens arbete under våren 2021

Nytt År och nya möjligheter. Vi i styrelsen har fortsatt vårt arbete som vanligt under pandemin men ends förändring att alla styrelsemöten har varit digitala.

Under våren har vi styrelsemöten en gång i månaden, kommande möten enligt nedan;

  • 2021-02-18
  • 2021-03-22
  • 2021-04-22

Vi vill uppmana alla medlemmar att höra av sig vid nya projekt eller andra funderingar till styrselen@lillakallviken1.se

Ny månadsavgift från 2021-01-01

Styrelsen har beslutat om en höjning av månadsavgiften från 2021-01-01 med 110 kronor samt en höjning av vattenschablonen med 35 kr.

Den nya totala avgiften per månad blir 5845 kronor, vilket blir en totalt en höjning på 2,5 %.

Baserat på underhållsplanen, samtal med våra ekonomiska förvaltare, bank samt tidigare års budgetarbete har styrelsen upprättat en flerårsbudget. Tidigare har styrelsen kommunicerat till medlemmarna att man kan långsiktigt kan förvänta sig årliga avgiftshöjningar inom spannet 1,5 – 2,5%. De närmsta åren kommer den sannolika höjning ligga på 2,5%.

Detta ligger i linje med föreningens långtidsbudget som vi tidigare informerat om.

Hör av er till styrelsen om ni har frågor eller fundering!

Obligatorisk kontroll av av tröskel i bandrum nere

Hus 12 har haft en fuktskada och felkonstruktion av sin tröskel i den nedre badrummet. På grund av detta vill vi i styrelsen göra en kontroll av samtliga badrum.

Vi kommer då mäta tröskeln vilket tar ca 5 min per hus.

Detta kommer genomföras den Söndagen den 1 november mellan 15-16. Om ni inte kan närvara under den tiden hör av er till styrelsen@lillakallviken1.se

Garantitid Elitfönster

Vi skrev tidigare i vår om kontaktväg till Elitförnster för garanti ärenden.

Efter ett garanti ärende så har det framkommit att den 10 åriga garantin inte innebär full åtgärdsersättning, följande gäller;

Elitfönster Original Alu Objekt

  • 10 års garanti mot röta
  • 10 års garanti mot kondens mellan glas i isolerrutor
  • 10 års garanti på funktion*

* År 1-5 gäller full åtgärdsgaranti. År 6-10 levereras ersättningsmaterial.

Revisionsberättelse

Vi har nu fått tillbaka årsredovisning och revisionsberättelse utan anmärkning från vår revisor Jan-Ove Brandt på KPMG.

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Lilla Källviken 1 för år 2019. Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Ladda ner och läs hela Årsredovisningen;
Årsredovisning 2019

Snart dags för årsstämma!


Nu är det snart dags för årsstämma. Här kommer en liten uppdatering om plats.
Då de kommer vara uppehåll och varmt kommer vi hålla årsmötet på baksidan av hus 14/16, onsdag den 3 juni kl 18.00

Vänligen ta med egen stol eller filt att sitta på.
Då vi vill hålla ner antalet deltagare i pandemi-tider ser vi att enbart en representant per hus deltar.

Om ni inte kan delta vänligen meddela styrelsen.

Väl mött
Styrelsen

Välkommen till årsstämma 2020

  • Datum: Onsdag 3 juni
  • Klockan: 18.00 
  • Plats: Länk för webbaserat möte kommer senare. Alternativt utomhus om vädret tillåter. 

Nu är det snart dags för föreningens viktigaste möte under året – välkomna till årsstämman 2020! Inför stämman är det viktigt att ni tar del av kallelse, dagordning, inkommen motion och styrelsens svar på motionen samt går igenom årsredovisningen.

Mejla styrelsen@lillakallviken1.se senast 27 maj om ni inte har möjlighet att delta. Observera att som medlem i föreningen är det viktigt att du deltar – på grund av Covid-19 kan endast en per hushåll delta om mötet blir utomhus. Om mötet sker via länk, kan givetvis flera delta. 

Information i anslutning till stämman

Under stämman kommer vi att rösta kring den inkomna motionen. Stämman ska rösta om föreningen ska gå vidare med en förstudie gällande eventuellt utköp. 

Efter stämman kommer åtgärdsförteckningarna att uppdateras och det kommer finnas tid till övriga frågor. 

Vad det gäller åtgärdsförteckningarna gäller följande: Om vi har möte utomhus kommer vi att uppdatera alla åtgärder på plats. Om mötet sker via länk, kommer alla medlemmar att få sin kopia för att uppdatera och lämna tillbaka. 

Styrelsen är medvetna om att det finns en del projekt som är utförda som inte finns angivet i åtgärdsförteckningen* för respektive hus. Vi tänkte därför att detta åter är en chans att få in allt på förteckningen, så vi får fullständiga förteckningar – detta är inte för att på något sätt ”sätta pinnar i hjulet” eller ”sätta dit någon” utan handlar om att vi vill ha ordning och reda i föreningen för att exempelvis underlätta vid en försäljning då näste ägare övertar ansvaret och då även underhållet. Så upp med alla dolda skelett! 🙂 

Välkomna på årets stämma! 

/Styrelsen Lilla Källviken 1 Erica, Joacim, Linda, Malin, och Love.

*Åtgärdsföreteckningen är det dokument som anger vilka förfrågningar respektive hus fått beviljade och vad detta innebär exempelvis att en spaljé ska vara vitmålad och att den boende ansvarar för underhållet och så vidare.

Bilagor